top of page

Cursusvoorwaarden, algemene voorwaarden en klachtenprocedure - Profon BV

Artikel 1 - Toepasselijkheid van de voorwaarden

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de cursist zich bij Profon Opleidingen BV heeft ingeschreven voor het volgen van een cursus. Op iedere cursus van Profon Opleidingen BV zijn deze voorwaarden van toepassing.


Artikel 2 - Aanmelding, inschrijving en plaatsing

2.1 Inschrijving en plaatsing volgt na ontvangst van een e-mail of telefonische aanvraag. Van de inschrijving en de plaatsing krijgt de cursist een schriftelijke bevestiging via e-mail.

2.2 Indien zich meer cursisten hebben aangemeld dan door ons geplaatst kunnen worden, komt tussen de niet te plaatsen cursisten en ons geen overeenkomst tot stand. De cursisten die niet geplaatst kunnen worden krijgen daarvan bericht. Indien met betrekking tot de desbetreffende cursus door ons een wachtlijst wordt bijgehouden, wordt de niet geplaatste cursist op die wachtlijst bijgeschreven. Indien deze cursist zich voor de eerstvolgende, soortgelijke cursus opnieuw aanmeldt, zal deze cursist bij voorrang geplaatst worden.

2.3 Indien zich naar ons oordeel onvoldoende cursisten hebben ingeschreven voor een cursus, of bij andere onvoorziene omstandigheden, zijn wij bevoegd om de betreffende cursus te annuleren, ook indien de in artikel 2.1 bedoelde bevestiging door de cursist mocht zijn ontvangen. In dit geval zal het eventueel reeds betaalde cursusgeld door ons worden gerestitueerd binnen 7 werkdagen.


Artikel 3 – Cursusgeld

3.1 U krijgt van ons een betalingsopdracht toegestuurd die op aangegeven datum moet worden voldaan. Indien de deelnemer hier niet aan voldoet, heeft Profon BV het recht om deze inschrijving te annuleren. Er zal hierover telefonisch of via e-mail worden gecommuniceerd. Cursusgeld moet op onze rekening zijn overgemaakt op Profon BV, Heerbaan 248, 4817 NL Breda. Bankgegevens: IBAN: NL71 INGB 0006 7103 66 BIC: INGBNL2A

3.2 Wij zijn bevoegd om periodiek verschuldigde cursusgelden tussentijds te verhogen. Indien wij van deze bevoegdheid gebruik maken, zal de cursist gebruik mogen maken van de bevoegdheden als bedoeld in artikel 8 lid 1 van deze voorwaarden.


Artikel 4: Overmacht

4.2 Bij verhindering en/of ziekte van een docent zal Profon BV, indien mogelijk, voor gelijkwaardige vervanging zorgen. Maar indien vervanging niet mogelijk blijkt zal Profon Opleidingen BV de cursist hiervan zo snel mogelijk van verwittigen. Profon BV zal in dat geval zo snel mogelijk met alternatieve data komen.

4.3 In geval van verhindering en/of ziekte van een docent heeft de cursist geen recht op (schade)vergoeding, maar zal wel een alternatieve datum worden voorgesteld om een identieke cursus in de toekomst bij te wonen.


Artikel 5 – Cursus

5.1 De inhoud van de cursus wordt door ons bepaald en is terug te vinden op onze site. De instructeurs zijn tot op aan hen bekende hoogte vrij om een eigen invulling te geven aan de cursusstof.


Artikel 6 – Aansprakelijkheid

6.1 Wij zijn niet aansprakelijk wanneer bij ons, door welke oorzaak ook, op enige wijze aan de cursist en/of derden toebehorende zaken verloren gaan.

6.2 Wij zijn niet aansprakelijk op het moment dat de cursist op enig of andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door ons of onze instructeurs gegeven instructies, dan wel de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de cursist.

6.3 De cursist is jegens ons aansprakelijk wanneer wij op enigerlei wijze schade lijden en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door ons of onze instructeurs gegeven instructies door deze cursist. De cursist dient ons te vrijwaren voor de schade die hij of zij bij andere cursisten veroorzaakt.


Artikel 7 - Vakanties en algemene erkende feestdagen

7.1 Indien de cursus geheel of gedeeltelijk niet door de cursist wordt gevolgd wegens een door hem of haar vastgestelde vakantie, kan de cursus of het desbetreffende gedeelte daarvan niet worden ingehaald en wordt op de overeengekomen cursusprijs geen restitutie verleend.

7.2 Indien sprake is van een verschoven cursus of onderdeel daarvan en de cursist op de nieuw vastgestelde tijdstippen verhinderd is, zijn wij verplicht om de cursist een hem of haar passend alternatief aan te bieden. Als passende alternatieven worden in ieder geval aangemerkt het geven van gelegenheid om de gemiste cursus onderdelen op een later tijdstip te volgen dan wel, zulks naar onze keuze, het restitueren van het cursusgeld naar evenredigheid van de niet door hem of haar gevolgde cursusonderdelen. Indien de cursist zich op verhindering beroept, zullen wij mogen verlangen dat de cursist de reden van verhindering opgeeft en desgewenst aantoont.


Artikel 8 - Duur van de cursus, afmelding en annulering

8.1 Na inschrijving heeft u een bedenktijd van 14 werkdagen. Indien u spijt heeft van uw inschrijving, dan kunt u binnen deze termijn schriftelijk en zonder opgaaf van reden, de inschrijving ongedaan maken. Tevens voorzien we met de AK en MMT basis cursussen de mogelijkheid om, indien de cursusinfo niet voldoet aan uw verwachtingen, na de eerste cursusdag te beslissen om af te zien van verdere deelname en storten we u het volledige cursusbedrag terug indien u ingeschreven en betaald had voor al de basis modules. Dit aanbod geldt niet voor de “Advanced modules”.

8.2 Mocht u na inschrijving onverhoopt toch verhinderd zijn om de cursus te volgen, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk aan ons doorgeven. Restitutie van het cursusgeld kan, met inhouding van 10% administratiekosten, slechts plaatsvinden tot 14 dagen voor aanvang van de cursus. Er wordt geen geld gerestitueerd voor niet gevolgde cursusdagen. Wel kan u, vrij van kosten, zich inschrijven voor een in de toekomst georganiseerdee identieke cursus.

Annulering kan via e-mail (geert.drenth@gmail.com) of schriftelijk naar Profon BV, Heerbaan 248, 4817 NL Breda.


Artikel 9 - Auteursrechten

9.1 Indien op ons aan de cursist ter beschikking gesteld cursusmateriaal auteursrechten rusten, blijven deze rechten rusten bij de desbetreffende auteur. Het is de cursist niet toegestaan om het studiemateriaal op enigerlei wijze te vermenigvuldigen of aan derden ter beschikking te stellen.


Artikel 10 – Geheimhoudingsplicht

10.1 Profon BV verplicht zich om verkregen informatie van cursisten niet te verstrekken aan derden, mits dit wordt aangegeven tijdens een bepaalde module. Uitzonderingen hiervoor zijn orthomoleculaire bedrijven die de cursisten kunnen ondersteunen in de kennis van voedingssupplementen.


Artikel 11 – Verwerkingstijd vragen en administratieve afhandeling

11.1 Profon Opleidingen BV zal binnen 48 uur reageren op vragen over inhoud, afwikkeling en de administratie rond de cursussen. Mocht dit niet binnen 48 uur lukken (vakantieperiodes en weekenden) dan zal Profon Opleidingen BV wel binnen de vastgestelde termijn reageren op welke termijn antwoord wel mogelijk is.


Artikel 12 - Klachten

12.1 . Profon BV zal de klacht vertrouwelijk behandelen en binnen 48 uur na ontvangst van de klacht reageren met een afhandeling van de lopende klacht binnen vier weken.
De deelnemer kan gedurende de opleiding, cursus of training een schriftelijke klacht over de uitvoering van de opleiding, cursus, of training, indienen door een mail te sturen naar geert.drenth@gmail.com
Er geldt een termijn van maximaal twee maanden na afloop van de cursus. Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld en de geregistreerde klachten worden voor een periode van 5 jaar bewaard.

Het is niet altijd nodig om een officiële klacht in te dienen. Een gesprek met de persoon die direct bij de klacht is betrokken, kan al veel oplossen. Het bestuur van Profon, de ICAK-Benelux of de NST organisatie kan hierbij bemiddelen.
Elke klacht, ook deze betreffende een examen, kan worden verzonden naar geert.drenth@gmail.com en zal binnen 48 uur worden beantwoord.


Klachten graag richten tot:

Profon BV, Heerbaan 248,
4817 NL Breda
of door te mailen naar geert.drenth@gmail.com

In eerste instantie zal Profon BV de klacht afwikkelen, maar mocht u niet tevreden zijn over de uitspraak of afwikkeling dan kunt u zich richten tot het bestuur van de ICAK-Benelux www.icakbenelux.be of Dr. Michael-Nixon www.nsthealth.com

De uitspraak van één van de beroepsinstanties is voor Profon opleidingen bindend.
Eventuele consequenties worden, na oordeel, binnen de drie weken afgehandeld.

bottom of page